Privacyverklaring

Watch-E, gevestigd aan Westervoortsedijk 73-SB Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Watch-E B.V. Westervoortsedijk 73-SB 6827AV Arnhem, : +31 (0)85 303 82 48
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Watch-E verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld door gegevens op onze website achter te laten, in (e-mail) correspondentie en/of telefonisch contact
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website  


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via infoatwatch-el.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Watch-E verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om gepersonaliseerde accounts aan te maken
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Watch-E analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter af te stemmen op uw voorkeuren. 
 • Watch-E verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Wij verwerken persoonsgegevens op grond van toestemming, overeenkomst of wettelijke verplichting zoals hieronder beschreven.

De zes wettelijke grondslagen zijn:

1. Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

2. Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

3. Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

4. Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.

5. Publiekrechtelijke taak: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

6. Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.  


Geautomatiseerde besluitvorming

Watch-E neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Watch-E) tussen zit. 


Integratie van social media

Op sommige plaatsen bieden we de mogelijkheid om informatie te delen via social media, of om informatie van social media te tonen. Hiervoor zijn een aantal speciale knoppen op de website toegevoegd. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De knoppen werken echter alleen als de betreffende social media partijen een website-overschrijdende cookie kunnen plaatsen. Via het cookie herkent de social media partij de eigen gebruiker, waardoor het mogelijk wordt dat de bij deze sociale media ingelogde gebruikers informatie of video’s direct delen. Als u de website van Watch-E bezoekt, wordt een social media cookie pas geplaatst als u de betreffende knop aanklikt. Niet eerder.

Raadpleeg de cookieverklaringen van de social media partijen (welke regelmatig kunnen wijzigen) voor meer informatie over de social media cookies:

• Facebook • LinkedIn • Twitter • Instagram • Pinterest • Google+/YouTube

Disclaimer: Dit overzicht van cookies op www.watch-e.nl is een momentopname. Watch-E streeft ernaar deze lijst zo actueel mogelijk te houden. Vanwege het niet-statische karakter van internet en de vele betrokken (externe) partijen kan het echter zo zijn dat niet alle actuele cookies en/of sites per direct in dit overzicht te vinden zijn.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft daarnaast het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar infoatwatch-e.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Watch-E zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Watch-E wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Watch-E neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via infoatwatch-e.nl


Datalekken 

Watch-E houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. Dit betekent dat wij een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit ons zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het datalek heeft geconstateerd. Dit doet u via infoatwatch-e.nl. Vermeld in uw e-mail uw naam, eventueel de organisatie waarvoor u werkt, uw telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek.
 

Wijzigingen

Watch-E behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement