Kennis

De nieuwe monitoringsverplichting bij EPV 2.0

Monitoring blijft een vereiste om de Energieprestatievergoeding te mogen innen, maar wordt vereenvoudigd. Dat is op dit moment hoe het voorstel EPV 2.0 eruit ziet. De versimpeling van de monitoringopstelling heeft zowel voor- als nadelen, die goed afgewogen moeten worden door de woningcorporatie.

Een van de voorziene aanpassingen in de vernieuwde Energieprestatievergoeding – EPV 2.0 – is de vereenvoudiging van de monitoringseisen. Monitoring is een blijvende voorwaarde voor het innen van de EPV, onder andere op verzoek van de Woonbond. Het biedt de huurder bescherming en levert bewijs dat de woning presteert zoals beloofd. Wel kan de monitoringopstelling worden vereenvoudigd, waardoor de uitvoering laagdrempeliger en minder kostbaar wordt.

Vereenvoudigde monitoring in EPV 2.0

De complexiteit van de monitoringopstelling is een van de kritiekpunten op de huidige Energieprestatievergoeding. In NOM-woningen met EPV 1.0 wordt de slimme meter uitgelezen en moeten minimaal de gebouwgebonden installaties gemeten worden. Met de veelvoorkomende configuratie van warmtepomp, PV-panelen, wtw-unit en elektrische (badkamer)radiator zijn er minstens vier kilowattuurmeters nodig.

Op verzoek van de woningcorporaties worden de monitoringsvereisten voor EPV 2.0 versimpeld. De ‘hoofd’-warmte-installatie (de warmtepomp) en de duurzame energieopwekker (PV-panelen) zijn de enige installaties die verplicht gemeten moeten worden, naast de slimme meter. Dat betekent dat er slechts twee kilowattuurmeters en een gateway nodig zijn om te voldoen aan de minimale monitoringseis.

Forfaitaire waarde

Het verbruik van de wtw, elektrische radiator en monitoring hoeft niet meer te worden gemeten, maar telt wél mee als gebouwgebonden verbruik. Als deze installaties niet meer bemeterd worden, moet de woningcorporatie werken met een vaste verbruikswaarde: de zogenaamde forfaitaire waarde. Er wordt dan – zoals nu bekend – gerekend met een vaste jaarwaarde van 700 kWh. Dit moet dus duurzaam worden opgewekt om te voldoen aan de EPV2.0 wetgeving. Zoals het wetsvoorstel er nu uitziet, wordt het gebruik van deze forfaitaire waarde niet verplicht. De corporatie kan ervoor kiezen om de installaties wel te monitoren (zoals in de ‘oude’ situatie) en de daadwerkelijke meetwaarden te gebruiken.

De impact van een versimpelde monitoringconfiguratie

De forfaitaire waarde zoals nu vastgesteld – 700 kWh – is aan de hoge kant. Uit de monitoringsgegevens van Watch-E blijkt dat het verbruik van de ventilatie, bijverwarming en monitoring jaarlijks gemiddeld slechts 180 kWh is, waarbij van vrijwel alle woningen het verbruik binnen de reikwijdte van 60 tot 300 kWh per jaar valt. Dit maakt dat het voor de hand ligt om te kiezen voor monitoring in plaats van de forfaitaire waarde.

Wanneer u wel voor de forfaitaire waarde kiest, heeft dat de volgende gevolgen:

  • U moet dan hoe dan ook zorgen voor 700 kWh opwek om de forfaitaire waarde duurzaam te compenseren. Dit betekent mogelijk dat er een extra zonnepaneel moet worden geïnstalleerd, met extra kosten en ruimtebeslag van dien.
  • Besparing van een kilowattuurmeter en geen gevolgen voor de engineering van de woning om de wtw en elektrische radiator op de monitoring aan te sluiten.
  • Een aparte administratieve verwerking: per project noteren of er wordt gewerkt met meters of forfaitaire waarde.
  • Aanpassen van EPV-rapportages voor nieuwe projecten, omdat ook daarin moet worden gerekend met de forfaitaire waarde.
  • Beperkter inzicht in de energieprestaties van de woning.

Ons advies

Een versimpelde monitoringsconfiguratie kan een voordeel zijn, maar moet goed doorgerekend worden per project. Betekent het toepassen van de forfaitaire waarde van 700 kWh dat er extra PV-panelen aangebracht moeten worden? Dan is het mogelijk efficiënter om de installaties toch uitgebreider te monitoren en te rekenen met het daadwerkelijke verbruik in plaats van een vastgestelde waarde. Mogelijk scheelt het u de aanschaf van extra PV-panelen voor uw project.

Meer weten?

Vooralsnog is de Energieprestatievergoeding 2.0 nog niet definitief. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op wat er nú bekend is. Wilt u meer weten over EPV 2.0 en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Houd onze EPV-overzichtspagina in de gaten en volg Watch-E op LinkedIn.