Kennis

5 EPV-documenten die u moet aanpassen

Voordat u de vernieuwde Energieprestatievergoeding toepast, moeten bepaalde documenten worden aangepast. Watch-E helpt u op weg: we geven een overzicht van de betreffende documenten en waar u op moet letten.

De herziening van de Energieprestatievergoeding maakt het voor woningcorporaties aantrekkelijker en eenvoudiger om EPV te innen. Maar het vereist ook dat de documentatie rond EPV (2.0) wordt aangepast aan de nieuwe situatie voor nog op te leveren projecten.
Is Watch-E uw monitoringspartner? Dan stelt Watch-E (delen van) onderstaande documenten aan u ter beschikking.

Deze EPV-documentatie past u aan

 • Huurcontract
 • Bijlage van het huurcontract en/of monitoringprotocol
 • EPV-rapportage
 • Woningadvertentie
 • Programma van Eisen

Huurcontract

In het Besluit EPV vindt u in artikel 3 de vereisten voor de huurovereenkomst. De woningcorporatie moet de huurder in ieder geval informeren over:

 • De gemaakte keuzes binnen de EPV (2.0)
 • De berekende warmtebehoefte
 • De bundels (duurzaam opgewekte energie voor) voor: 

  - Huishoudelijk verbruik

  - Verwarming, koeling en tapwaterverbruik

  - Ventileren, monitoring en bijverwarming (eventueel middels de forfaitaire waarde)

 • De verwachte totale opwek
 • Hoe wordt voldaan aan de tabel uit artikel 2, waarbij H = O - W – G. Bekijk de tabel en de formule hier.
 • Hoe er wordt gecompenseerd als de EPV-status niet wordt behaald
 • Hoe de EPV-rapportage wordt opgesteld en verstrekt

Bijlage van het huurcontract en/of monitoringprotocol

Met de bijlage van het huurcontract informeert u de huurder over de EPV, de bewonersapplicatie (MijnEnergiebundel), de AVG-rechten en het monitoringprotocol.

Gebruikt u deze bijlage niet, dan voegt u een los monitoringprotocol toe aan het huurcontract. Het is een verplichting vanuit de AVG dat bewoners dit protocol tekenen.

EPV-rapportage

Tijdens de jaarlijkse rapportage voor huurders moet bewezen worden dat er minimaal voldoende duurzame opwek beschikbaar is voor de huishoudelijke bundel (vermeld in kolom 5 van de EPV-tabel). De formule is als volgt: O – W – G = H, waarbij:

O = de totale jaarlijkse op de woning opgewekte hoeveelheid duurzame elektriciteit, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a;

W = het totale jaarlijkse verbruik van elektriciteit voor ruimteverwarming, comfortkoeling en het bereiden van warm-tapwater, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, en

G = de gemeten dan wel forfaitair op 700 kWh/jaar vastgestelde hoeveelheid elektriciteit gebruikt voor ventileren, monitoring en eventueel aanwezige elektrische of infraroodverwarming in een badkamer, bedoeld in het eerste lid, onderdelen c of d.

H = de hoeveelheid duurzame elektriciteit beschikbaar voor huishoudelijk gebruik;

Wanneer Watch-E uw woningen monitort, nemen wij het genereren en verstrekken van de EPV-rapportages uit handen.

Woningadvertentie

De communicatie met toekomstige bewoners over de toepassing van de Energieprestatievergoeding begint met de woningadvertentie. EPV-woningen vragen om  specifiek gedrag, omdat een warmtepomp en een lage-temperatuurverwarming anders werken dan de traditionele gasketel. Bovendien krijgt de bewoner te maken met de inning van de vergoeding en monitoring van de woning, wat mogelijk vragen oproept.
Watch-E stelt een tekst beschikbaar die u kunt (aanpassen en) toevoegen aan uw objectinformatie en/of bewonerscommunicatie. Hierin wordt uitgelegd wat een EPV-woning is, wat de Energieprestatievergoeding is en hoe monitoring werkt.

Programma van Eisen

In de uitvraag moet worden vermeld dat het om EPV-woningen gaat, met eventuele voorkeuren vanuit de corporatie omtrent monitoringswensen en/of EPV-uitgangspunten. Wanneer u monitoring van Watch-E voorschrijft in de uitvraag, zorgen wij voor een passende tekst voor het PvE.

Aan de slag met uw EPV-documentatie

Laat u uw EPV-woningen door ons monitoren, dan kunt u gebruik maken van (delen van) bovenstaande documenten zoals opgesteld door Watch-E. Heeft u deze documenten nog niet ontvangen, neem dan contact met ons op.

Gaat u liever zelf aan de slag? In de wijziging van het Besluit energieprestatievergoeding huur staan de nieuwe richtlijnen voor het Huurcontract en de EPV-rapportage. Ook kunt u op basis van deze wettekst uw Programma van Eisen opstellen.

Let op met woningen die nog onder de voorgaande EPV-regeling vallen: voor de inning van de Energieprestatievergoeding gelden nog de oude regels en documentatie, ook na mutatie. Tenzij u de keuze maakt om alle projecten over te zetten naar EPV 2.0.

EPV-monitoring door Watch-E

Dankzij EPV 2.0 is het voor woningcorporaties eenvoudiger om een extra kasstroom op gang te brengen voor verduurzaming. Bovendien is monitoring van EPV-projecten eenvoudiger geworden. Wij nemen u graag werk uit handen. Neem contact met ons op om te bespreken wat er mogelijk is.